Galenus

Clearance, očistění krve

Clearance

Množství krve, které se za jednotku času očistí od určité látky. Obvykle se používá v souvislosti s ledvinami. Formálně se clearance vypočítá podle vzorce C = U x V/P, kde U je koncentrace sledované látky v moči, V je objem moči a P je koncentrace látky v plasmě. Clearance látek, které se jen filtrují a přitom se v tubulech nijak nemění (např. inulin) se používá ke stanovení a posouzení glomerulární filtrace. Látky, které se za normálních podmínek do definitivní moči nedostanou (např. glukóza), mají nulovou clearanci.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.