Galenus

Peptidová vazba, peptidická vazba

Peptidová vazba

Strukturní kostru všech bílkovin a peptidů tvoří polymerizované aminokyseliny spojené navzájem peptidovou vazbou. Ta se tvoří mezi karboxylem jedné aminokyseliny a aminoskupinou druhé aminokyseliny za současného vzniku vody, přičemž karboxyl poskytuje hydroxyl (OH skupinu) a aminoskupina poskytuje vodík (proton). Reakce může proběhnout pouze u nedisociovaných skupin, proto je i rovnováha reakce výrazně posunuta na stranu štěpení. Je to dáno tím, že aminokyseliny se vyskytují v roztoku za fyziologických podmínek především v disociované formě a nedisociovaný podíl je velmi malý.

Peptidová vazba

I když je běžnou zvyklostí znázorňovat peptidovou vazbu ve vzorcích jako jednoduchou vazbu, ve skutečnosti dochází vlivem rozdílných elektronegativit prvků účastnících se tvorby peptidové vazby k elektronovým posunům a následným přesmykům. Díky tomu má vazba mezi uhlíkem a dusíkem částečný charakter dvojné vazby a tato skutečnost zabraňuje volné otáčivosti kolem této vazby. Rigidita peptidové vazby má mimořádný význam pro prostorové uspořádávání vznikajících peptidů a bílkovin a je základem jejich biologické účinnosti.

Podobné a související pojmy

Rigidita vazby Pevnost vazby, nepohyblivost. Vzniká v důsledku resonanční stabilizace a brání volnému otáčení kostry peptidového řetězce kolem osy této vazby.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.